Thiết kế và mặt bằng căn hộ.

a1 a2 a3 b45 b67

 cha1 cha2 cha3 cha4 cha5 chb1 chb2 chb3